A Szolnok Plaza parkolási szabályzat

Tisztelt Látogatóink!

A Szolnok Plaza mélygarázs működési rendjéről az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni Önöket. Üzemeltető: Szolnok Plaza Kft., 1148 Budapest, Kerepesi út 52.

Elérhetőségek: 5000 Szolnok, Ady Endre út 28/a, tel.: 56/785-011, email: info@szolnokplaza.hu Nyitva tartás a hét minden napján, 24 órában.

Szolgáltatások: mozgássérült és családi parkolóhely

Parkolási díjak:

 • Az első óra ingyenes,
 • Utána minden megkezdett óra 300 Ft.
 • Mozijeggyel 3 óra ingyenes. (A parkolójegy érvényesítése a mozi jegypénztárában történik).

Parkoló jegyét kérjük, őrizze meg a parkoló elhagyásáig. A parkolójegyek érvényesítése a fizető automatáknál történik.     A mélygarázs egész területén a KRESZ szabályai érvényesek. Megengedett sebesség max.: 5 km/h.

Parkoló bérlet:

A mélygarázs igénybevételére, a Szolnok Plaza látogatói, alkalmazottai és munkatársai számára, helyek függvényében parkoló bérlet igényelhető.

Bérletek a Szolnok Plaza Üzemeltetési Irodában válthatók. Érdeklődni lehet a Szolnok Plaza 2. emeletén személyesen, munkanapokon 9:30 – 16:30 között, vagy az 56/506-501 telefonszámon. Havi bérletek megújítása legkésőbb a tárgy hónapot megelőző hónap utolsó munkanapjáig lehetséges. (1 hónapos bérlet az adott naptári hónapnak megfelelő időszakkal egyenlő). Új kártya igénylésének díja bruttó 5.000 Ft, mely összeg a parkolókártya elvesztése, megsemmisülése vagy megrongálódása esetén is fizetendő.)

A bérletet képező plasztik mágneskártya érvényességének meghosszabbítására szintén az üzemeltető cég 2. emeleti irodájában kerülhet sor, munkaidőben 9.30-16.30 közötti időben. A megvásárolt bérletekről a parkoló üzemeltetője nyilvántartást vezet.

PARKOLÁSI SZABÁLYZAT – SZOLNOK PLAZA

I. A SZABÁLYZAT HATÁLYA

A Parkolási Szabályzat hatálya területileg kiterjed a Szolnok Plázához  tartozó  mélygarázs  valamennyi  parkolójára,  illetve a közlekedést biztosító rámpákra. A Parkolási Szabályzat személyi hatálya kiterjed a jelzett parkolókat járművük időszakos tárolására igénybe vevő személyekre, a Szolnok Plaza alkalmazottaira és munkatársaira, illetve a parkolók területén bármely egyéb célból pl.: karbantartás, javítás,stb.) tartózkodó személyekre. A Parkolási Szabályzat a Szolnok Plaza területén kifüggesztéssel, minden parkoló bejáratnál és fizető automatánál kerül kihirdetésre.

Forgalom meghatározások

Parkoló: A Szolnok Plaza mélygarázs fizető rendszerbe bevont parkoló, illetve a közlekedést biztosító rámpák,  a  Parkolási Szabályzat területi hatálya alá tartozó területek összessége, ahol a Vendégek járműveiket a parkolóba történő behajtást követően tárolhatják.Vendég: Azon természetes és jogi személyek köre, akik a parkolóba behajtással rövid     távú, – azaz jeggyel való behajtásnál-, illetve az üzemeltetővel, vagy a parkoló tulajdonosával meghatározott időtartamú szerződést kötött – azaz beléptető kártyával való behajtásnál – járművének parkoló területén  történő  tárolására. Parkolási szerződés: Olyan kétoldalú megállapodás, amely a parkoló üzemeltetője és a vendég között jön létre, a parkolóban történő járműelhelyezés feltételeinek szabályozására.

Üzemeltető: A parkolók rendjéért, a járművek be – és kiléptetéséért, a parkolás technikai berendezéseinek üzemszerű működéséért felelős cég.

II. A PARKOLÓ HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A parkolóba való behajtás a bejáratnál elhelyezett tájékoztató, utasítást adó, figyelmeztető, korlátozó és tiltó forgalomtechnikai táblákon lévő szabályok és útburkolati jelek betartásának figyelembe vételével történhet meg.Lezárt sorompó estén a parkolóba való behajtáskor a beléptető terminálon  lévő  gomb  megnyomásával  parkolójegyet  kell kérni, vagy a terminálon lévő kártyaolvasóval olvastatni kell a bérletet. Ezt követően a behajtás a sorompó automatikus felnyílásával válik lehetségessé.

Nyitott sorompó esetén parkolójegy használata nélkül lehet a parkolóházat illetve a nyitott  parkolót  igénybe  venni. Nyitott sorompó esetén a parkolóba történő behajtással, egyéb esetben a parkolójegy kézhezvételével vagy a bérlet olvastatásával jön létre a parkolási szerződés. A vendég tudomásul veszi, hogy alá kell vetnie magát a parkoló rendszabályainak, ezzel egyidejűleg jogosulttá válik, hogy járművét a parkolóban leállítsa. A  parkolót  igénybevevő  vendég köteles az üzemeltető előírásainak megfelelő díjak megfizetésére. A parkolót igénybevevő vendég tudomásul  veszi, hogy mozgó járműben keletkezett károkért, a leállított jármű őrzéséért, a bekövetkezett szennyeződésekért, a parkolás során a járműben keletkezett károkért, a járműben elhelyezett tárgyakért, értékekért, a kulcsok elvesztéséből eredő károkért az üzemeltető cég felelősséget nem vállal. A járműveket úgy kell leállítni, hogy azok kizárólag a felfestett burkolati jelek által határolt parkolóhelyet foglalják el. Továbbá figyelembe kell venni a felfestett és táblával jelölt utasításokat. A jármű leállítása után az előírásoknak megfelelően biztosítani kell, a kéziféket be kell húzni és a járművet be kell zárni, vagy egyéb módon kell a vagyonvédelmét biztosítani. A vendég a gépjármű kulcsait magánál tartja, a   parkoló személyzetének a kulcsok őrzésére nincs lehetősége.

Lezárt sorompó esetén a parkolóból való kihajtás a kifizetett parkolójegy kiléptető terminálon történő olvastatásával    vagy érvényes bérlet, szintén a kiléptető terminálon lévő kártyaolvasóval történő olvastatásával lehetséges. Kifizetett parkolójegy vagy érvényes bérlet olvastatása estén a kihajtás a sorompó automatikus felnyílásával válik lehetségessé.

Amennyiben a parkolóházba illetve a nyitott parkolóba történő behajtás zárt sorompónál történik, de a távozás időpontjában a sorompó már nyitott állapotú, úgy az igénybevett időszak ingyenes.

A parkolóban a KRESZ szabályai érvényesek.  Az útjelzéseket figyelembe kell venni, a parkoló személyzetének utasításait  a többi vendég és a parkoló normál üzemmenetének fenntartása érdekében be kell tartani. A megengedett legnagyobb sebesség 5 km/h.

A parkolóban a gyalogosoknak fokozott figyelemmel kell közlekedniük, körültekintően kell áthaladniuk a járművek közlekedésére fenntartott közlekedési sávokban. Bizonyos időjárási viszonyok között, illetve nedves, sima talajon alapvetően  fennáll  a  csúszás  veszélye  mind  gépjárművel,  mind  gyalogosan.  Az  üzemeltető  kizárja  a  felelősséget    a csúszásveszély figyelmen kívül hagyásából eredő esetleges balesetek vonatkozásában, akár gépjárművel, akár gyalogosan történik.

Rendkívüli események (pl.: tűzriadó, bombariadó) bekövetkeztekor a parkolók sorompói felnyitásra kerülnek. Az üzemeltető cég a gépjárműveket a jogszabályokban rögzített  esetekben  –  pl.  vis  maior  –  elmozdíthatja,  illetve  szükség esetén el is szállíttathatja. Vis maiornak minősülnek a tűzesetek, természeti katasztrófák, merényletek és terrorcselekmények, illetve minden, emberi erővel el nem hárítható, előre nem látható olyan esemény, amely mellett a személy– és vagyonbiztonság biztosítására az üzemeltetőnek nincs lehetősége.

III. PARKOLÁSI DÍJ, BÉRLET

A parkoló a nap 24 órájában folyamatosan üzemel. A parkolóban való behajtás akkor nem lehetséges, ha rendkívüli esemény miatt az üzemeltető a parkolót lezárta, illetve akkor, ha a parkoló megtelt.

Jelen Parkolási Szabályzatot üzemeltető jogosult egyoldalúan bármikor módosítani. Az esetleges módosítás a közzététel napjával lép életbe.

A mindenkor érvényes parkolási díjakat a bejáratnál elhelyezett tábla jelzi.

A távozás előtt a fizető-automatában be kell olvastatni a behajtáskor kapott parkolójegyet. Az automata az aktuális díjszabás szerinti összeg befizetését kéri. Az összeg kiegyenlíthető készpénzben, meghatározott érmékkel illetve bankjegyekkel. Az összeg kifizetését követően az automata visszaadja az érvényesített parkolójegyet, mely egyben bizonylat is. A parkolóból való kilépés akkor lehetséges, ha a vendég a parkolási díjat a díjfizető automatánál kifizette. A parkolási díj kifizetése után a vendégnek 15 perc áll rendelkezésére a parkoló elhagyására. A parkolójegyet a parkolóból való kihajtásig gondosan meg kell őrizni. A parkolójegyet tilos összehajtani, összegyűrni vagy azon egyéb fizikai sérülést okozni. A parkolójegy teljes épségéért a parkolást igénybevevő felel.

A parkolójegy elvesztése esetén a fizető automatán található „elvesztett jegy” funkcióval igényelhető új jegy a kilépéshez

4.000 Ft automatába történt befizetése ellenében.

A parkolójegy megrongálódásáról azonnal értesíteni kell a az ügyeletes személyzetet, melyet az automatán lévő „pánik gomb” segítségével tehet meg a vendég. A parkolójegy elvesztéséből, bármilyen megrongálódásából eredő károk a parkolást igénybevevő személyt terhelik. A parkoló kártya (havi bérlet) elvesztése esetén 4.000 Ft díj fizetendő. Nyitott sorompó mellett történő be- és kihajtáskor parkolójegy kezelésére, és díj fizetésére nincsen szükség.

Számlaadás a parkoló díj fizetéséről

Munkanapokon 09.30-16.30 óra közötti időszakban a megfizetett parkolási díjról az Üzemeltetési Irodán  lehet  Áfás  számlát kérni (Szolnok Plaza 2. emelet). A 16.30 és 09.30 óra közötti időszakban számlaadási lehetőség nincs. Ebben az időpontban az Üzemeltetési Iroda ajtajánál kihelyezett postaládába dobható be a bizonylat. Postázási cím megjelölésével az ÁFÁS számlát az üzemeltető postázza az igénylőnek. A számla kiadásához szükséges: a fizetőautomata által kiadott bizonylat és a pontos számlázási név, cím.

IV. TILALMAK

Tilos a mélygarázsban:

 • a KRESZ szabályainak megszegése,
 • a parkoló normál üzemmenetének bárminemű akadályozása,
 • dohányzás vagy nyílt láng használata,
 • olyan jármű leállítása, amelynek üzemanyagtartályából gáz, benzin vagy olaj szivárog,
 • gázüzemű járművel, segédmotoros kerékpárral, motorkerékpárral, elektromos kerékpárral, állati erővel vontatott járművel behajtani,
 • bármilyen típusú tűzveszélyes anyag parkolóba történő bevitele, tárolása, akár bármely jármű alkotórészeként is, kivéve a jármű üzemanyagtartályában lévő üzemanyagot,
 • a gépjárműben élőállat, közegészségügyileg kockázatos szer, vegyszer, mérgek, robbanószer vagy bármilyen olyan tárgy bevitele, tárolása, melynek birtoklását jogszabály tiltja,
 • járművek leállítása a megjelölt parkolóhelyeken kívül,- különösen vészkijáratok, ki- és bejáratok, liftek előtti területeken – egy gépjárművel több parkoló mezőt érinteni, elfoglalni,
 • a leállított járműveken bármilyen szerviz munkákat végeztetni,
 • rendszám nélküli járművet leállítani, vagy olyan járművet, amely a közlekedési előírásoknak nem felel meg,
 • a lezárt gépjárműben személyt vagy állatot felügyelet nélkül hagyni,
 • a parkolóban az üzemeltető írásbeli engedélye nélkül szórólapot terjeszteni, kérdőíves megkérdezést végezni, kereskedelmi tevékenységet folytatni,
 • utánfutóval a mélygarázsba behajtani, vagy azt ott tárolni.

Mélygarázsban 24 órát meghaladó időtartamban bérlet megvásárlása nélküli tartózkodás nem engedélyezett.

V. SZANKCIÓK A TILALMAT MEGSZEGŐK SZÁMÁRA

Amennyiben a vendég vagy a parkolóban tartózkodó bármely más személy megzavarja a parkoló üzemeltetési rendjét, megszegi a tilalmakat, veszélyezteti a parkoló biztonságát, vagy egyéb nem a parkoló  üzemszerű  működésének  megfelelő tevékenységet végez üzemeltetető jogosult őt kiutasítani a parkolóból. Ha a kiutasítás eredménytelen, üzemeltető bejelentéssel él az illetékes hatóságok irányába és ezen bejelentés eszközlésével  intézkedik  a  parkoló rendjét megzavaró személy, illetve a parkoló biztonságos üzemmenetét veszélyeztető jármű eltávolíttatásáról, nyilvános területre történő elszállításáról a szabálytalanságot előidéző vendég költségére.

A parkolást igénybe vevő ügyfél köteles az általa más gépjárműben, épületben, berendezésben vagy a parkolás-technikai berendezésekben okozott kárért kártérítést fizetni. Az ilyen jellegű eseteket azonnal jelenteni kell a mélygarázsban szolgálatot teljesítő biztonsági őrnek.

A 30 napot meghaladó időtartamban, a mélygarázsban bérlet vásárlása nélkül tartózkodó gépjárműveket a gépjármű tulajdonos saját felelősségére elszállíttatjuk.

VI. VEGYES RENDELKEZÉSEK

A parkoló üzemeltetője a magánszemélyek viselkedésére nem tud befolyást gyakorolni. Az üzemeltető nem felelős harmadik személy magatartásáért, különösen az általa okozott sérülésekért, vandalizmusért, lopásért, betörésért, függetlenül attól, hogy a harmadik fél jogosan vagy jogosulatlanul tartózkodik a parkolóban.

Az üzemeltető csak azokért a károkét felelős, amelyeket a szolgálatot teljesítő dolgozói, vagy megbízottjai figyelmetlenségből vagy szándékosan okoznak. Minden felelősség az üzemeltető felelősségbiztosítási kötelezettsége összegére korlátozódik. A parkolási szabályzatról térítés ellenében másolat kérhető. A jelen szabályzatban, illetve a parkolási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog az irányadó. Az üzemeltető illetve a vendég között      a jelen szabályzattal, vagy a parkolási szerződéssel összefüggő jogviták esetén kizárólag a Választott Bíróság (VÁB) az illetékes.

Szolnok, 2018.10.01.